Tanulástámogatás

Tanulásmódszertan

Galéria megtekintése »

Az utóbbi évtizedben világszerte, így nálunk is megnőtt az érdeklődés a gondolkodás- és tanulásfejlesztő módszerek iránt. Társadalmi és egyéni érdek is, hogy az iskolában olyan diákokat neveljünk, akik

- a tanulást úgy értékelik, mint eszközt képességeik fejlesztéséhez,
- egész életük során képesek lesznek majd önállóan tanulni,
- fejlett önismerettel és önértékeléssel rendelkeznek.

Azért van erre szükség, mert felnőttként csak így tudnak majd a társadalmi változások kihívásaira reagálni.

Iskolánkban a tanulási képességek fejlesztésére azért fordítunk különös figyelmet, mert ezzel olyan általános eszköztudást biztosítunk a diákok számára, amely minden tantárgy eredményes tanulásának, és így a tanulók sikerességének is nélkülözhetetlen feltétele. A sikeres tanulókra ugyanis nemcsak az jellemző, hogy sok ismerettel rendelkeznek, hanem az is, hogy azt is tudják, hogyan kell hatékonyan tanulni.

A tanulás tanításának alapvető céljai:

  • A tanuláshoz és az iskolához fűződő viszony formálása

A sikeres tanulás feltétele a tanuláshoz és az iskolához való pozitív érzelmi és értelmi viszonyulás. Tanulást segítő környezetet biztosítunk annak érdekében, hogy diákjaink tanulási kedve és a világ megismerése iránti kíváncsisága erősödjön.

  • A tanulási szokások formálása

A középiskolába kerülő diákok tanulási kudarcait leggyakrabban az okozza, hogy nem alakultak ki jó tanulási szokásaik. Emiatt nem tudják hatékonyan kihasználni sem az iskolában töltött idejüket, sem az otthoni tanulással eltöltött időt.
Célunk a gyerekek egyéni tanulási kultúrájának felépítése, és annak a szokásrendnek, munkarendnek, napirendnek a megtalálása, amely sikeres teljesítményekhez vezet.

  • A tanulási képességek fejlesztése

Tanulási alapképességnek tekintjük a koncentrációs képességet, a beszédben és írásban való önkifejezés, a hangos és a néma olvasás, az emlékezés, a gondolkodás, az ismeretek világában való tájékozódás képességét. Ezeknek a képeségeknek az intenzív és folyamatos fejlesztését biztosítjuk a középfokú oktatás teljes tartamára, külön kiemelve az iskola kezdésének időszakát, a 9. évfolyamot.

  • Tanulási módszerek, tanulási technikák elsajátítása

Olyan ismeretszerzési technikákkal ismertetjük meg diákjainkat, amelyek alkalmazásával hatékonyan, gazdaságosan és eredményesen használható ki a tanulásra fordított idő.

Hasznos információk: www.tanulasmodszertan.hu »

Tanulási nehézséggel küzdők segítése

A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium nevelőtestülete különös gondot fordít arra, hogy nevelő-oktató tevékenysége során figyelembe vegye a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását tanulótársaikhoz tudatosan tervezzük és irányítjuk.

Pedagógiai programunk részlete »

TÁMOP pályázat »

A diszlexia

A diszlexia elsősorban a nyelvre épülő tanulás zavara, amely gondot okoz a szótanulásban és az olvasásban, átlagos vagy közel átlagos intelligencia, megfelelő motiváció és nevelés, valamint ép látás és hallás ellenére.

A diszlexiáról »

Útmutató diszlexiás fiataloknak »

A diszlexia, tanulási nehézségek »